پیگیری سفارشات

از این فرم برای پیگیری وضعیت سفارش خود استفاده کنید.
نکته مهم :
تمامی بسته های بانو شاپ دارای بیمه هستند و چنانچه حین تحویل بسته صدای شکستگی، ریخته شدن مایعات، تغییر در ظاهر کارتن مشاهده کردید از تحویل آن امتناع کنید و یا نزد خود مأمور تحویل دهنده بسته را باز نمایید تا صورتجلسه انجام گردد و کالا را مجدد به ایشان تحویل دهید.